۹۰ مهاجر در دریای مدیترانه جان باختند
بازماندگان گفتند کدام ممکن است آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ نفر تولید دیگری در یک واحد قایق بودند کدام ممکن است واژگون شد.