۷ هزار تن انگور در شهرستان ایوان برداشت شد – خبرگزاری مهر ایران و جهاناو میداند قند وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از کشاورزی سنتی با توجه با توجه به محدودیت منابع آبی و خشکسالی باید حذف شود.

وی گفت: ورود و تولید محصولات باید در محیطی انجام شود که همه چیز مانند بهداشت باغ، هرس اصولی، تغذیه مناسب، مبارزه صحیح با آفات و بیماری ها و آبیاری منظم باشد. اصول زیر یک کنترل است.

مدیر جهاد کشاورزی ایوان اضافه کرد: شرایط آب و هوایی و خاک حاصلخیز مسائلی است که باعث شده نزدیک به ۴۷۰ هکتار از باغات انگور در شهرستان ایوان زیرکشت شود.

قند عنوان: امسال ۷ هزار تن انگور در کل شهرستان برداشت و به استان های همجوار صادر شد.

وی ادامه داد: با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی زمینه فرآوری و صادرات محصول و زمینه اشتغال فراهم می شود.