۶ نفر در عکس گرفتن در کالیفرنیا کشته شدند
مردی سفر بر خودرو {به سمت} باند در نزدیکی رستوران ال سانتو عکس گرفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۵۰ گلوله شلیک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ناپایدار کرد.