۵ قطار ترانزیت روسیه در راه ایران


مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: ۲ قطار ترانزیتی روسیه وارد ایران شده و ۵ قطار دیگر از روسیه بارگیری شده و راهی ایران شده اند.

مقاله ۵ قطار ترانزیت روسیه در مسیر ایران برای اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.