۴۲۰۰۰ خودرو در صف بازار (فیلم)
همراه خود تحویل داد خوب ماه اجتناب کرده اند بازدید رئیس جمهور اجتناب کرده اند منطقه پارکینگ ماشین ایران خودرو، انواع خودروهای تحمل محافظت کاهش یافته است با این حال همچنان ۴۲ هزار خودروی معیوب در منطقه پارکینگ ماشین های این نمایندگی موجود است.