۱۳ لازمه بدر/ نیاز محافظت شخصیت


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند سنندج، ۱۳ بدر نوک سفر نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان روز شخصیت است کدام ممکن است در آن مردمان کشورمان {به دلیل} قبلی خانه های شخصی را توقف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دامان شخصیت می توسعه.

در در زمان حال خانوار ها اجتناب کرده اند شکوه شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای فوق العاده مفید همراه با هم استفاده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به انجام ورزشی هایی می پردازند به همان اندازه آن را به طور قابل توجهی برای جوانان سرگرم کنند.

۱۳ ماه مناسب ۹ تنها زمانی برای تخصص خلوص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمیت در دل شخصیت است، اما علاوه بر این زمانی است برای برقراری ارتباط مجدد همراه خود شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی برای بازاندیشی جو زیست شناخته شده به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی بشریت.

شاید پایبندی به نکاتی کدام ممکن است رسانه ها مطرح می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر سال تکرار تبدیل می شود. با این حال شخصیت شخصی را تکرار نمی شود.

اجتناب کرده اند افروختن شومینه در نزدیکی چوب

در صورت خواستن به شومینه سوزی به همان اندازه حد امکان اجتناب کرده اند زغال کنار هم قرار دادن بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دور شدن شاخه های درخت .

خاکستر شومینه را حتما همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند خاموش کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اجتناب کرده اند روشن کردن شومینه همراه با چوب .

وقتی در شخصیت هستید، به همان اندازه حد امکان غذاهای کنار هم قرار دادن را با بیرون خواستن به طبخ مجدد خوردن کنید.

در صورت برپایی چادر، مشخص شوید کدام ممکن است محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چراغ های تهیه شام ​​ در اطراف اجتناب کرده اند چادر هر دو خارج اجتناب کرده اند آن قرار دارند.

چراغ های سوخت، شعله را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را در محل قرارگیری هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند تصمیم اشخاص حقیقی ویژه به ویژه کودکان در امان هستند، نصب کنید.

هنگام رانندگی در بزرگراه های جنگلی به هیچ وجه ته سیگارهای روشن هر دو کبریت های نیمه روشن را رها نکنید، از این امر ممکن است خطر شومینه سوزی را افزایش دهد.

خوب کپسول شومینه نشانی، خوب کپسول شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب کیسه تشکیل زمینه کمک های اولین مورد استفاده قرار گیرد اضطراری می خواست است.

احاطه شخصی را حداقل ۱۰ متر در اطراف اجتناب کرده اند شاخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگ خشک، جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خش را انتخاب کنید و انتخاب کنید زباله تازه کنید، از از گرما، کوچکترین دما را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرقه ممکن است باعث شومینه سوزی شود.

در صورت شیوع شومینه سوزی جنگل باید اقدامات مورد نیاز برای اطفای آن انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود گروه شومینه نشانی، جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص تصمیم گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع را گزارش دهند.

در صورت بروز شومینه سوزی در جنگل ها، پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی ها بهتر از راه استفاده اجتناب کرده اند خاموش کننده دستی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر مورد دیگر ناخوشایند را روی شومینه بپاشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را خفه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همراه خود آب خاموش کنید.

علاوه بر این {در این} شرایط کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندان باید همراه خود محافظت استراحت به محل قرارگیری ایمن منتقل شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند پتانسیل ها فعلی کمتر از امتحان شده را برای اطفای حریق انجام دهند با این حال در صورت شیوع شومینه سوزی فشرده جنگلبانان، شومینه نشانان هر دو باید بلافاصله همراه خود شومینه نشانان تصمیم گرفت. {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری کنید.

زباله های شخصی را در شخصیت رها نکنید

کیسه زباله را همراه خود شخصی ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زباله های ساخت شده را در طولانی مدت روز به ایستگاه عرضه دهید.

زباله های شخصی را در جنگل، ساحل، نزدیک چشمه ها، دره ها هر دو مناطق کوهستانی رها نکنید، با این حال به همان اندازه حد امکان اجتناب کرده اند ظروف یکبار خوردن استفاده نکنید.

به کودکان بیاموزید کدام ممکن است زباله را در شخصیت رها نکنند.

طرفدار های هواشناسی را انتقادی بگیرید

هنگام برخورد رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی به محل امنی بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف کنید. اگر سفر ماشین هستید، ماندن در آن ایمن تر اجتناب کرده اند پیاده شدن اجتناب کرده اند .

در صورت شیوع صاعقه حتما اجتناب کرده اند لوله های آب، دکل های انرژی الکتریکی، سازه های فولادی، دودکش های فلزی، پست های فشار مقاوم، سیم خاردار، تک چوب هر دو در ارتفاعات دوری کنید.

اگر پیشنهاد می کنید در روز شخصیت همراه با رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهرها بروید، مشخص شوید کدام ممکن است به ابعاد کافی اجتناب کرده اند رودخانه ها در اطراف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فرزندان شخصی مراقبت کنید.

مراقب چاه های باز در احاطه شهر باشید.

حتما طرفدار های آب و هوای محلی را انتقادی بگیرید.

انتهای پیام/۷۰/۲۳۳۰
این را برای صفحه اول اصرار دهید