۴۳۹ قالب در شورای این سیستم‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود لرستان تصویب شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، اولین مونتاژ شورای این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود استان لرستان در سال ۱۴۰۱ به ریاست استاندار لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیری رئیس گروه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اعضای شورا برگزار شد.

{در این} مونتاژ همراه خود استناد به بند الف تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال ۱۴۰۰ قالب‌های مشمول اعطای تسهیلات موضوع بند قانونی مذکور اداره کل جهاد کشاورزی، اداره کل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره کل صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش بر مقدمه دستورالعمل جز ۱ به همان اندازه ۹ بند الف تبصره (۱۸) قوانین بودجه ۱۴۰۰ کل ملت، تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رئوس مطالب ذیل تصویب شد.

۱۷۰ قالب جهاد کشاورزی در بخش‌های دام را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیور، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی، وسط ارائه دهندگان کشاورزی غیردولتی، دامپزشکی، گیاه پزشکی، گلخانه، پوشش گیاهی دارویی، سردخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیلات همراه خود اعتباری بالغ بر ۱,۳۴۸ میلیارد تومان {در این} مونتاژ مصوب شد.

علاوه بر این ۶۲ قالب در بخش صنایع دستی (کارگاه‌های نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳ قالب بخش گردشگری در مجموع همراه خود ۲۶۵ قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباری بالغ بر ۱,۳۴۲ میلیارد تومان به تصویب رسید.

۴ قالب در بخش صنعت هم همراه خود شهرت ۴۱ میلیارد تومان تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوب شد.

در مجموع ۴۳۹ قالب همراه خود اعتباری بالغ بر ۳۱۰ میلیارد تومان در شورای این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود استان تصویب شد.

قالب‌های یاد شده پس اجتناب کرده اند تقاضا متقاضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه کردن دانش مورد نیاز در سامانه‌های مربوطه، ابتدا توسط تجهیزات اجرایی ذیربط پالایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به دبیرخانه کمیته استانی موضوع بند الف تبصره (۱۸) قوانین بودجه ۱۴۰۰ برای اطمینان از کارشناسی (برگزاری کلاس ها کارشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت لزوم بازدید میدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) ارجاع می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تأیید برای اطمینان از باقی مانده در کمیته استانی مطرح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام در صورت تأیید کمیته استانی مذکور برای اطمینان از را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب باقی مانده در شورای این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود استان حاضر می‌شود.