یک درخواست محترمانه و یک سوال جدی از نماینده
لطفا بفرمایید سفر آقای رئیسی به نیویورک دقیقا چه دستاوردی داشت؟ امیدوارم معنای واقعی دستاورد را مد نظر داشته باشید وگرنه آوردن یک کامیون کالا و سوغات از هیئت همراه دستاورد محسوب نمی شود.