گل محمدی: در جالب ترین گروه بودیم
در واقع آنچه گفتم به این معنا نیست کدام ممکن است ما واقعاً بازنده هستیم، اما علاوه بر این کار سختی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید واقعیت ها را روبرو شویم.