گزارش پلیس از ماجرای اسکورت رئیس جمهور ونزوئلا و موتورسوار / ناگفته های جدید از سرقت بانک ملی
این سریعترین کشف در مقایسه با سرقت های دیگر در این مقیاس بود. رکوردی که دنیا هم متعلق به پلیس ایران است. فکر می کنم پشت سر ما پلیس یکی از کشورهای اروپایی است که حدود دو یا ۴ ساعت بعد از ایران است.