گروه امور مالیاتی: تکذیب اخذ ۹ نسبت مالیات بر خوب ارزش افزوده اجتناب کرده اند مقوا‌های بانکی
به همین دلیل تیز کردن بهای کالا اجتناب کرده اند طریق مقوا بانکی هر دو هر فرآیند تولید دیگری، تاثیری در مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل مذکور ندارد. بر این ایده، خبرهای آشکار شده در دنیای آنلاین ما مبنی بر اخذ ۹ نسبت مالیات بر خوب ارزش افزوده اجتناب کرده اند تیز کردن‌های {انجام شده} همراه خود مقوا بانکی اجتناب کرده اند ابتدای خرداد ماه سال جاری، خارج اجتناب کرده اند واقعیت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحت ندارد.