کنگره بین المللی میکروبیولوژی


کنگره بین المللی میکروبیولوژی: شرکت داروسازی پورت گستر ایرانی تنها حامی (بخش خصوصی) بیست و دومین کنگره بین المللی مجازی میکروبیولوژی است

زمان وقوع: 11-2 سپتامبر 1400 (28 اوت _ 2 سپتامبر 2021)

بیست و دومین کنگره بین المللی میکروبیولوژی مجازی ایران

: اولوتالا

قسمت 1 => عفونت های مجاری ادراری: تداخل در درمان
قسمت 2 => تحقیقات جدید در درمان COVID
قسمت 3 => میکروبیولوژی مواد غذایی و آشامیدنی – قسمت 1
بخش 4 => مقاومت ضد میکروبی
بخش 5 => روشهای جدید در مطالعه و درمان بیماریهای عفونی
مرحله 6 => عفونتهای عفونی و مکرر
قسمت 7 => میکروبیولوژی مواد غذایی و آشامیدنی – قسمت 2
بخش 8 => داده های کسب COVID-19: دستاوردها ، چالش ها و فرصت ها
مرحله 9 => عفونت های عفونی و مکرر

دیدگاهتان را بنویسید