کنار هم قرار دادن سازی ۸۰۰ گروه درس در شهرستان جناوا برای آموزش حضوری – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانضرغام مردانی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت: همزمان همراه خود در سرتاسر ملت، مدارس شهرستان جنفا اجتناب کرده اند روز یکشنبه برای پذیرایی اجتناب کرده اند داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز حضوری کنار هم قرار دادن شده است. آموزش در مدارس مقاطع مختلف ابتدایی، متوسطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی».

سرپرست آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش شهرستان ژنو افزود: اجتناب کرده اند فردا (یکشنبه ۱۳ فروردین ماه) آموزش حضوری در بیش اجتناب کرده اند ۸۰۰ گروه درس در شهرستان ژنو تحریک کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس این شهرستان پذیرای ۱۹ هزار داده ها آموز خواهند بود.

وی اظهار داشت: تمامی مدیران مدارس، کادر آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورشی، مراقبین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان رسان مدارس شهرستان اجتناب کرده اند امتحان شده مداوم آنان در کنار هم قرار دادن سازی مدارس برای حضور داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن آموزش حضوری تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر می کنند.

مردانی اظهار داشت: چون آن است در ۲ سال شیوع کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده انتخاب ستاد فرماندهی کل کشوری نبرد همراه خود کرونا، رزمایش ها به صورت نیمه وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال بود، طبق انتخاب این ستاد، اجتناب کرده اند فردا رزمایش انجام تبدیل می شود. ۱۰۰% حضوری.”

وی اظهار داشت: تحریک کردن آموزش حضوری بر ایده انتخاب ستاد نبرد همراه خود مفاسد مالی کرونا همراه خود رعایت دستورالعمل های بهداشتی اجتناب کرده اند جمله بهداشت شخص خاص، بهداشت تنظیم، جریان هوا گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند ماسک توسط داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر آموزشی {خواهد بود}.

سرپرست آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش شهرستان جناوه تصریح کرد: همه پیرمردها فرزندان شخصی را اجتناب کرده اند فردا برای دانشگاه کنار هم قرار دادن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ۲ سال آموزش حضوری را تحریک کردن کنند.

وی همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند زحمات ستاد اسکان فرهنگان در سفر نوروزی اظهار داشت: در سفر نوروزی اعضای اسکان در فرهنگستان برای پذیرایی اجتناب کرده اند میهمانان نوروزی امتحان شده زیادی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ستاد میزبان میهمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت بود. ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برخی اجتناب کرده اند کشورهای همسایه. همه این امتحان شده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده ها قابل تقدیر است.