کشف پیکر کولبر ١٨ ساله ارومیه‌ای بعد از ١١۴ روز بی خبری
مردم روستاهای مرزی هم که محرومیت از سر و کول منطقه شان بالا می روند، در نبود فرصت‌های شغلی، چاره‌ای جز کولبری ندارند.