کشف لاشه ۲ فک کاسپین در سواحل مازندران / تکرار تجربه تلخ سال گذشته؟
جمعیت این گونه که زمانی بیش از یک میلیون است، در سه دهه اخیر به دلیل صید بی رویه صیادان در کشورهای شمال دریای خزر به شدت کاهش یافته و به کمتر از صد هزار رسیده است.