کاهش یک سومی مصرف زعفران در کشور / افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت در ۴۰ روز
نایب رئیس شورای ملی زعفران: قاچاقچیان زعفران به ازای هر کیلوگرم زعفران ۱۰ میلیون تومان از صادرکنندگان رسمی جلوتر هستند. در صورت تداوم این روند، اکثر واحدهای شناسنامه ای اقدام به قاچاق اقلامی می کنند که در عمل شروع شده و یا در نهایت کار خود را تعطیل می کنند.