کاسنی؛ متخصص سلامت: اجتناب کرده اند روده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قندخون به همان اندازه منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش چند پوند(+عکس)
خانمها باردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرده نیز باید در گذشته اجتناب کرده اند خوردن کاسنی تذکر دکتر معالج شخصی را جویا شوند، از تحقیقات با توجه به امنیت آن {در این} باند ها منع شده است.