کاردار سوییس به وزارت خارجه ایران احضار شد/ دلیل: توقیف کشتی نفت ایران توسط آمریکا
کاردار سوییس به عنوان حافظ منافع آمریکا به وزارت امور خارجه احضار شد.