چیزهایی که از گوگل نمی خواهید!




همه چیز در گوگل لزوما درست نیست و می توان از آنها برای کسب درآمد استفاده کرد. زیرا حجم اطلاعاتی که هر روز ثبت و وارد می شود به قدری زیاد است که گاهی غیر قابل کنترل است.