چه سازه های دست ساز روی زمین از فضا قابل مشاهده هستند؟
اکثر این سوالات پاسخ مثبت دارند و در واقع باید گفت که بسیاری از سازه ها را می توان از فضا دید، با این حال حداقل برخی از این سازه ها که بعدا متوجه خواهیم شد، احتمالا شامل مواردی هستند که ما نبودیم. انتظار دارید در چنین لیستی ببینید، شما یکی ندارید.