چادرهای همراهان بیمار- بیمارستان افضلی پور کرمان (عکس)
برخی از همراهان بیماران، عمدتا زنان و کودکان از یک هفته تا یک ماه در اینجا سکنی دارند