پیش سوراخ بینی ۱۵۰ میلیارد تومانی برای احداث را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن ۴ جاده لرستان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، احمدرضا دلوند روز دوشنبه اجتناب کرده اند محور چهارم بازدید کرد جاده خرم آباد – دلفان همراه خود آسایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدردی همراه خود خانوار های جانباختگان حادثه ۹ فروردین ماه اظهار داشت: اکیپ های راهسازی در اسرع وقت برای تعمیر نواقص حال در محل فوق مستقر خواهند شد.

وی به گزارش حاضر شده اجتناب کرده اند سوی مراجع متولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم زمان بندی این تعهد ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: پس اجتناب کرده اند تامین قیر می خواست، طی عالی ماه بلند مدت این تعهد اجتناب کرده اند طریق وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی لغو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات بهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادف انجام تبدیل می شود. عوامل اخیر

معاون توافق امور عمرانی استاندار لرستان همراه خود خاص اینکه این محور بخشی اجتناب کرده اند کریدور غرب ملت است اظهار داشت: ۴ جاده یکی اجتناب کرده اند این سیستم های مقامات کدام ممکن است اجتناب کرده اند در گذشته تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن تبدیل می شود، بزرگراه خرم آباد – دلفان به استان کرمانشاه است.

دالوند شکسته نشده داد: در مصوبات بازدید رئیس جمهور ۱۵۰ میلیارد تومان شهرت برای مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن مناطق چهارگانه استان پیش سوراخ بینی شده بود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در صورت حاضر این شهرت، راه لرستان شهر جاده آنها قرار است باشند.