پژوهشگر حوزه اقتصاد: هرگونه افزایش قیمت نان به گرسنگی منجر می‌شود
مصرف گوشت گوسفند در دهک دهم ۲۷ برابر مصرف دهک اول است.