پنتاگون: ما نخواهیم شد جنایات در شهر بوچا اوکراین را تایید کنیم
مقام ارشد دفاعی آمریکا: ما عکسها مشابهی را می بینیم. ما هیچ دلیلی برای رد ادعاهای اوکراینی ها با توجه به این جنایات عمیقاً درگیر کننده نداریم.