پزشکان از زنانه شدن دست های مردی پس از پیوند به دختری ۱۸ ساله شگفت زده شدند.
یکی دیگر از پیشرفت های خارق العاده روشن شدن پوست تیره اهداکننده مرد بود. بعد از مدتی دست های دختر مثل بقیه رنگ پوستش روشن شد.