پرچم آمریکا برای جلوگیری از سقط جنین سوزانده شد
معترضان به خیابان های چندین شهر آمریکا آمدند و ضمن تاکید بر حق زنان بر بدنشان، خواستار حق سقط جنین شدند. رهبران سیاسی در سراسر جهان نیز لغو قانون علیه وید را یک ضربه توصیف کرده اند.