پدیده "دریای شیر" من برای اولین بار در دوربین شکار شدم
به نظر می رسد که این تابش خیره کننده از چشمه ای می آید که حداقل ۱۰ متر زیر سطح دریا قرار دارد و این آب های سفید اطراف بیش از ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع امتداد دارند.