پاپ خواستار دیدار پوتین در مسکو شد
«من نگرانم که پوتین نتواند و نخواهد این دیدار را در این زمان برگزار کند. اما چگونه نمی توانید جلوی این همه “بی‌ رحمی” را بگیرید؟»