پاسخ سخنگوی مقامات به قرعه کشی جام جهانی ایران: دیدار سردار آزمون و سردار حاج زادهو سخنگوی مقامات پاسخ طنزی به همگروهی ایران همراه خود انگلیس و آمریکا در جام جهانی نماد داد.