ویترین شاخص کل هم وزن در تالار بورس – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ شاخص کل قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازده نقدی بورس تهران همراه خود افزایش ۳.۱۸۰ واحدی به رقم منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۵ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن با این حال همراه خود افزایش ۴.۵۱۳ واحدی عدد ۴۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۹ واحد را به حاضر گذاشت.

شاخص بازار اول با این حال همراه خود ۳.۷۷۰ واحد افزایش به رقم منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۱ هزار واحد انگشت کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص بازار دوم نیز همراه خود ۱.۹۴۴و احد افزایش، عدد ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۳ هزار واحد را تخصص کرد.

در بورس تهران در حال حاضر ۹ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۱ میلیون سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق پولی قابل تخفیف در ۶۱۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۶ نوبت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد شد کدام ممکن است ارزشی بالغ بر ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱۴ میلیارد تومان را در درو کردن.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار همراه خود ۳۵ واحد کاهش به رقم ۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۰و احد انگشت کشف شد. {در این} بازار، طی روز جاری ۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۵ میلیون سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق پولی قابل تخفیف به خوب ارزش بیش اجتناب کرده اند ۱۷۳.۹۳۷ میلیارد تومان تخفیف شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این رقم ۱۷۱.۴۱۰ میلیارد تومان ناشی اجتناب کرده اند عملیات بازار باز موسسه مالی مرکزی دسترس در بازار اوراق بدهی فرابورس بود.

بی نظیر ترین نمادهای تأثیر گذار بر انبساط شاخص کل بورس تهران در حال حاضر “شبریز” همراه خود ۲۰۲۴ واحد، “وتجارت” همراه خود ۵۵۶ واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید “حکشتی” همراه خود ۴۲۷ واحد افزایش بودند در برابر این با این حال نمادهای معاملاتی نمایندگی‌های “فملی” همراه خود ۸۰۲ واحد، “نوری” همراه خود ۷۵۱ واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید “فلز” همراه خود ۵۸۷ واحد کاهش، بالاترین تأثیر عقب کشیدن بر روی شاخص کل بورس تهران را به شخصی اختصاص دادند.

به گزارش مهر، کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش پیشنهادات سهام در حال حاضر در مقابل همراه خود دیروز یک مدت کوتاه بیشتر بود گرچه کدام ممکن است در آستانه سفر ۲ روزه تقویمی فردا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس فردا، تخفیف پرهزینه انگشت به نقد بیشتری دیده می‌شد.

دسترس در بازار در حال حاضر گروه قندی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تک سهم‌های بازار دومی همچون سیمانی‌ها در حالی در کانون ملاحظه تخفیف پرهزینه مختصر مدت نگر بود کدام ممکن است در گروههای شاخص ساز ریالی همچون خودرویی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تک سهم‌های بار همچنان فرصتی برای مصرف کنندگان در الگو متعادل پیشنهادات بازار در حال حاضر بود کدام ممکن است در برخی نمادها در حول را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوض صفر تابلو دنبال می‌شد.

بی نظیر ترین اطلاعات تأثیر گذار بر بازار در حال حاضر نیز اصل رئیس جمهور مبنی بر بازنگری پیرامون افزایش دستمزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ابلاغ تعدیل افزایش تعرفه برخی اقلام صادراتی در گمرک بود. علاوه بر این اطلاعات پیرامونی برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناقشه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین همچنان برای رصد تنظیمات قیمتی در بازارهای جهانی قابل اهمیت است.

در گزارش‌های مالی نیز انبساط مالی ایران همراه با پوشش‌های موسسه مالی مرکزی در قبال ‌های موسسه مالی‌ها قابل تأمل است.

به تذکر می‌رسد پس اجتناب کرده اند سفر ۲ روزه عید فطر، بازار سهام روز معاملاتی شخصی را همراه خود آسانسور تقاضا در گروه خودرویی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی‌ها تحریک کردن تدریجی.