وزیر کشور: دولت کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی را با موفقیت پشت سر گذاشت
گام دوم این بود که نشان دهیم در داخل کشور ظرفیت و توانمندی داریم و به دیگران وابسته نیستیم و گام سوم این بود که این درک را به طرف مقابل برسانیم.