وزیر کار: افزایش حقوق ۵۷ درصدی شامل ۷۰ درصد بازنشستگان می شود
عبدالملکی: افرادی که ۱۰ میلیون تومان حقوق می گیرند، ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت که با افزایشی که در سایر صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی داشتیم، مطابقت دارد.