وزیر نیرو: تا ۳۰ ماه آینده ۱۰ هزار روستای فاقد آب به شبکه آب بهداشتی متصل می شوند
علی اکبر محرابیان با بیان اینکه بار اصلی اجرای برنامه های دولت بر روی دوش مدیران استانی و شهرستانی است تاکید کرد: وظیفه دولت پشتیبانی از مدیران در اجرای برنامه ها و اهداف مورد نظر است.