وزیر اقتصاد: در راه اندازی شد ابربدهکاران بانکی هیچ جاده قرمزی نداریم/ بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مقامات به موسسه مالی‌ها
اجتناب کرده اند مهمترین اهدافی کدام ممکن است دنبال می‌کنیم اینجا است کدام ممکن است بخش مولد و اطلاعات بنیان اقتصاد بیشترین استفاده را اجتناب کرده اند اعتبارات بانکی داشته باشند و اعتبارات بانکی به بخش نیازمند اقتصاد هدایت شود.