واژه ها و نوشتار نو فارسی / تاریخ عدالت
عبدالله مستوفی: آقایان تا می خواهید کلمه عدالت را باد بزنید مردم به دلایل کوتاه قوه قضائیه را ترک نمی کنند و قوه قضائیه شما با وجود اینکه فرهنگستان تأسیس شده است، روی کاغذ می ماند.