هفته بعد؛ تصویب دستورالعمل نهایی طبقه بندی معلمان
حداقل نمره معلمان در طبقه بندی ۴۸۰ می باشد و برای مقاطع بالاتر امتیاز بیشتری در نظر گرفته شده است که توضیح کامل آن در دستورالعمل اجرایی آمده است.