هشدار مدیریت بحران: از ارتفاعات شمالی استان تهران صعود نکنید
به مردم توصیه می شود از چرای دام در دامنه کوه ها و حاشیه رودخانه ها خودداری کنند و به روستاییان توصیه می شود دام های خود را در مناطق امن نگهداری کنند.