نماینده تبریز در مجلس: مجلس باید از برخورد وزیر کشور/ نیروی انتظامی در مسائل اجتماعی جلوگیری کند و حجاب جمع آوری شود
احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس: «جوانان ما شادی خود را در خیابان های استانبول می یابند»/ این رفتار ما برای زنان محجبه ای که داوطلبانه حجاب را انتخاب کرده اند تحقیرآمیز است.