نحوه اجرای حکم تعلیق مجازات و آزادی مشروط
پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، قاضی اجرای احکام کیفری که تأمین مناسب را از محکوم علیه می گیرد، دستور اجرای رأی صادر و مراتب را به زندان اعلام می کند. .