نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن نان بومی لرستان به مسافران نوروزی – خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، نان بومی «شیسنک راغو» در هفدهمین روز اجتناب کرده اند پویش همسفران ایمن در جهان لرستان در محیط محور خرم آباد – اندیمشک بین مهمانان نوروزی گلوله کردن شد.

«چزنک رغو» نان عادی استان های غربی ملت اجتناب کرده اند جمله لرستان است کدام ممکن است به صورت عادی روی «ج» پخته تبدیل می شود.