مهم ترین نیازهای عاطفی کودکان را بشناسید
همانطور که می دانید کودکان را باید مانند بزرگسالان پذیرفت. هر کودکی نیازها، خواسته ها، خواسته ها، احساسات و عقاید متفاوتی دارد که باید در نظر گرفته شود.