مهلت ۱۳ روزه رئیس سازمان سینمایی به فیلم‌های بدون پروانه ساخت
کمیته‌ای برای بررسی پرونده این افراد تشکیل خواهد شد و با توجه به دلایل و اثر تولید شده در خصوص این آثار تصمیم‌گیری خواهم کرد.