مهلت اظهارنامه مالیاتی زمستان ۱۴۰۰ به همان اندازه ۲۴ آوریل تمدید شد
ادارات کل امور مالیاتی موظفند اظهارنامه مالیات بر خوب ارزش افزوده درمورد به فاصله چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال ۱۴۰۰ را به همان اندازه نوک روز چهارشنبه مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۰۱ به مؤدیان تسلیم نمایند.