مهدوی دامغانی; محاکمه ادیب، فقیه و استاد در دادگاه انقلاب
یادداشتی به بهانه درگذشت مهدوی دامغانی در سن ۹۵ سالگی در آمریکا، وارد بحث های فقهی شد و در نهایت دستور آزادی او را صادر کرد.