“مهاجرت سوسیالیستی”؛ از رستاخیز رضاشاه تا انحلال حزب توده
تورج اتابکی مورخ در تحقیقات خود نشان داده است که ۵۰۰۰ سوسیالیست و کمونیست ایرانی در دوران حکومت استالین در شوروی اعدام شدند.