معدوم سازی ۱۲۰ کیلوگرم گوشت مرغ غیرقابل مصرف در رزن – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علی نجف اگر از ضبط و ما باختیم ما انجام می دهیم ۱۲۰ کیلوگرم مرغ ذبح شده (ران مرغ) بدون هویت و غیرقابل مصرف در شهرستان گفت: در طرح تشدید نظارت بر مراکز تولید و عرضه فرآورده های خام دامی روز گذشته ۱۲۰ کیلوگرم گوشت مرغ و پای مرغ از یک وسیله نقلیه حمل مواد خام دام بدون پوشش و کالا در بالا خارج از چرخه خارج از مصرف انسانتنظیم کنید U ما باختیم سارت.

وی توضیح داد: در راستای بازرسی های سرزده کارشناسان این اداره خارج از ساعت اداری از مراکز تهیه غذا، آشپزخانه ها و سفره خانه های شهرستان. رزن پس از مشکوک شدن کارشناسان مبنی بر حمل مواد خام دامی خودرو و در بازرسی از خودرو، کالا در محل ضبط و برای تعیین تکلیف نهایی به اداره منتقل شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان رزن یادآوری: پس از بررسی محموله از نظر شرایط ارگانولپتیک فاسد و غیرقابل استفاده تشخیص داده شد و از چرخه مصرف انسان حذف و مصادره و معدوم شد.