معاون گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره: دستورالعمل بهداشتی جدیدی برای بازدید زائران به عراق ابلاغ نشده است.
معاون گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره: رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی کاروان های اعزامی حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره الزامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت سلامت، کرامت، حیثیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی زائران اجتناب کرده اند الزامات ماست.