مشاغل با فروش کمتر از ۴۸ میلیارد روپیه نیازی به ارائه اظهارنامه ندارند
به منظور رعایت اصل انصاف در مالیات، مقرر شد بر اساس اطلاعات مالی ثبت شده تا کنون در سیستم های سازمان، مالیات مقطوع برای هر مؤدی تعیین شود.