مرگ کمان
بسیاری از محکومان بدون اینکه بخواهند اولی را انتخاب کرده بودند، اما او مصمم به فرار بود که کار آسانی نبود. او چندین بار فرار کرد و هر بار دستگیر شد. اما او تسلیم نشد و تسلیم شد.