مرگ مهسا امینی و درگیری اعتراضی در کردستان، رشت، مشهد، اصفهان و گوهردشت کرج: چند مجروح در دیوانه / پلمپ مغازه ها در سنندج / دستگیری رهبران معترضان
مرگ مهسا امینی و درگیری اعتراضی در کردستان، رشت، مشهد، اصفهان و گوهردشت کرج: چند مجروح در دیوانه / پلمپ مغازه ها در سنندج / دستگیری رهبران معترضان